Skip to main content
Top
Published in: Journal of Cardiovascular Translational Research 5/2022

21-03-2022 | Nerve Stimulation | Correction

Correction to: Mapping Renal Innervations by Renal Nerve Stimulation and Characterizations of Blood Pressure Response Patterns

Authors: Hao Zhou, Yidan Li, Yanping Xu, Hang Liu, Yinchuan Lai, Kunyue Tan, Xueyuan Liu, Zhenhong Ou, Weijie Chen, Huaan Du, Zengzhang Liu, Yuehui Yin

Published in: Journal of Cardiovascular Translational Research | Issue 5/2022

Login to get access

Excerpt

Correction to: Journal of Cardiovascular Translational Research
Metadata
Title
Correction to: Mapping Renal Innervations by Renal Nerve Stimulation and Characterizations of Blood Pressure Response Patterns
Authors
Hao Zhou
Yidan Li
Yanping Xu
Hang Liu
Yinchuan Lai
Kunyue Tan
Xueyuan Liu
Zhenhong Ou
Weijie Chen
Huaan Du
Zengzhang Liu
Yuehui Yin
Publication date
21-03-2022
Publisher
Springer US
Published in
Journal of Cardiovascular Translational Research / Issue 5/2022
Print ISSN: 1937-5387
Electronic ISSN: 1937-5395
DOI
https://doi.org/10.1007/s12265-022-10233-0

Other articles of this Issue 5/2022

Journal of Cardiovascular Translational Research 5/2022 Go to the issue